Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informatyka+

Szkoły, które ostanio wzięły udział w zajęciach:

2012-03-28 .
Katrolickie Liceum Ogólnokształcące Przynierza Rodzin

więcej ›

2012-03-27 .
ZS nr 26-Technikum nr 24 w Warszawie

więcej ›

2012-03-21 .
ZS Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi-Technikum

więcej ›

WSZECHNICA PORANNA

Wszechnica - wykłady i warsztaty dla zorganizowanych grup szkolnych (klas)

Wszechnica Poranna to cykl 2-godzinnych wykładów (łącznie w projekcie 216 wykładów dla grup, co najmniej 50-osobowych) oraz towarzyszących im 3-godzinnych warsztatów w laboratoriach komputerowych (łącznie 432 warsztaty realizowane w grupach 25-osobowych) realizowanych w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Tę formę uczestnictwa w projekcie proponujemy całym klasom. Wykłady oraz warsztaty z danej tematyki zostały zróżnicowane ze względu na poziom, tak aby mogli z nich skorzystać uczniowie z różnych roczników. Tematyka zajęć nawiązuje bezpośrednio do obszarów tematycznych realizowanych w szkole w ramach przedmiotów informatyka i technologia informacyjna. Połączenie części teoretycznej (2 godz. wykładu) z zajęciami praktycznymi (3-godzinne warsztaty) daje gwarancję, że będzie to czas wykorzystany przez uczniów bardzo efektywnie.

Założono, że w tej formie kształcenia weźmie udział ok. 5500 uczniów. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w zestaw materiałów dydaktycznych. Na zakończenie każdego cyklu zajęć przewidziano testy sprawdzające wiedzę.

Zajęcia będą realizowane przez trzy lata. Rekomendujemy, aby uczniowie zrealizowali kilka cyklów zajęć - w jednym roku szkolnym lub w kolejnych klasach. Zajęcia będą stopniowane według poziomu zaawansowania (jest to jedna z możliwych ścieżek) jak również pogrupowane dziedzinami informatyki. Uczniowie, którzy ukończą określoną ścieżkę kształcenia otrzymają odpowiednie certyfikaty.

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki już od czterech lat realizuje tę formę kształcenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu OTWARTEJ EDUKACJI INFORMATYCZNEJ. Dotychczas jednak gościliśmy na wykładach głównie młodzież z województwa mazowieckiego.

Do kogo kierujemy zajęcia

Grupy zorganizowane (klasy, szkolne koła zainteresowań, inne) z opiekunami (nauczycielami przedmiotów informatycznych lub innych).
Rekrutacja na zajęcia Wszechnicy Porannej nie wymaga wcześniejszego kwalifikowania uczniów ze względu na poziom wiedzy z przedmiotów informatycznych pozostawiamy ocenie nauczyciela – opiekuna klasy wybór tematu zajęć. Aby pomóc w dokonaniu wyboru zamieszczamy streszczenia tematów zajęć oraz rekomendacje autorów dotyczące ewentualnych wymagań co do zakresu wiedzy z danej tematyki wymaganej od uczniów (dotyczy niektórych tematów).

Uwaga:

 • Rekomendujemy aby uczniowie I klas szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynali udział w projekcie (Wszechnica Poranna) od drugiego semestru roku szkolnego, kiedy mają już za sobą zrealizowany jeden semestr zajęć z przedmiotów informatycznych.
 • W przypadku przyjazdu grup łączonych np. z dwóch klas na te same zajęcia prosimy o to, żeby w miarę możliwości były to te same roczniki uczniów lub klasy sąsiednie (np. II i III). Praca w grupie o bardzo zróżnicowanym poziomie uniemożliwia prawidłowy przebieg zajęć.
 • Zajęcia w ramach modułu Algorytmika i programowanie rekomendujemy dla uczniów  z klas o profilu informatycznych lub z klas realizujących przedmiot Informatyka w zakresie rozszerzonym.
 • Informujemy również, że wszystkie materiały (zeszyty dydaktyczne) do zajęć znajdują się na platformie www.webfronter.com/iplus/milacollegejunior/. Zachęcamy Państwa – nauczycieli przedmiotów informatycznych, żeby zapoznali się Państwo z treścią zajęć w ramach wybranego przez siebie tematu, aby móc na tej podstawie podjąć decyzję o wyborze uczniów, którzy wezmą w nich udział.

Zastosowanie powyższych zasad umożliwi prawidłową realizację zajęć, co wpłynie na zwiększenie korzyści dydaktycznych dla ich uczestników.

Opis zajęć

Forma dydaktyczna łącząca zajęcia teoretyczne z praktycznymi: wykłady (2 godz.) oraz towarzyszące im warsztaty w pracowniach komputerowych (3 godz.).
Każdą jednostkę (wykład + warsztaty) kończy test sprawdzająco-orientujący, który sprawdza zdobytą wiedzę i umiejętności, a jednocześnie orientuje (ukierunkowuje) ucznia na dalsze zajęcia.
Uczestnicy wypełnią również ankiety ewaluacyjne dotyczące oceny zajęć.
Zajęcia realizowane są w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w godzinach lekcyjnych.

Tematyka i harmonogram zajęć w I semestrze roku szkolnego 2010/2011

 

Zasady rekrutacji

Ogólne zasady rekrutacji zostały unormowane w regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Procedura zgłoszenia grupy na zajęcia:

Zgłoszenia grupy uczniów dokonuje nauczyciel.

 1. Rezerwacja terminu zajęć oraz wstępne podanie liczby uczniów (mailem na adres rekrutacja@informatykaplus.edu.pl lub tel: (0 22) 489 64 52).
 2. Przesłanie listy uczestników – uczniów (imiona, nazwiska, klasa)
 3. Wypełnienie przez uczniów formularzy zgłoszenia uczestnictwa w projekcie (formularz jest wypełniany przez ucznia tylko raz w okresie uczestnictwa w projekcie, w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, formularz wypełnić powinien również rodzic bądź opiekun prawny). Wypełnione dokumenty (oryginały) – podpisane przez ucznia, rodzica lub opiekuna oraz z pieczęcią szkoły należy dostarczyć w dniu rozpoczęcia zajęć.


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest obligatoryjne dla każdego ucznia, który bierze udział w zajęciach.

Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Dla grup z miejscowości oddalonych powyżej 50 km od Warszawy został przewidziany bezpłatny dojazd oraz powrót autokarem (autokar zostanie zamówiony przez uczelnię – nie przewidujemy możliwości refundacji przejazdów zorganizowanych przez szkoły we własnym zakresie).
 2. Wszyscy uczestnicy zajęć oraz opiekunowie grupy otrzymają ciepły posiłek w trakcie przerwy między zajęciami.
 3. Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne z zajęć (wersja drukowana oraz dostęp za pośrednictwem platformy edukacyjnej) oraz materiały pomocnicze.
 4. Uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej oceniającej zajęcia.