Ankieta
– badanie potrzeb uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie pozalekcyjnych form podnoszenia kompetencji z zakresu informatyki

Ankieta realizowana w ramach projektu „Informatyka+ – ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)”

1 Typ szkoły, w której Pan (Pani) pracuje:
Szkoła ponadgimnazjalna Status - miasto/wieś
Liceum ogólnokształcące miasto wieś
Liceum profilowane miasto wieś
Technikum miasto wieś
miasto wieś
2 Jaki przedmiot (przedmioty) związane z informatyką Pan (Pani) realizuje?
informatyka
technologia informacyjna
przedmioty specjalistyczne (zawodowe) z zakresu informatyki (jakie?)
3 Jaka liczba godzin jest przeznaczona w Pana (Pani) szkole na nauczanie przedmiotów związanych z informatyką w całym cyklu kształcenia (łącznie)?
Przedmiot Liczba godzin
Informatyka
Technologia informacyjna
4 Czy liczba godzin przeznaczona na realizację przedmiotów związanych z informatyką jest Pana (Pani) zdaniem wystarczająca aby zrealizować założenia programowe?
tak
nie
Uwagi:
5 Jakie programy nauczania przedmiotów związanych z informatyką spośród zarejestrowanych w MEN są realizowane w Pana (Pani) szkole?
Przedmiot Autor (autorzy) programu
Informatyka
Technologia informacyjna
6 Czy w Pana (Pani) szkole prowadzone są dodatkowe zajęcia z informatyki? Jeżeli tak, proszę określić ich formę.
szkolne koła zainteresowań
szkolne koła zainteresowań dla uczniów zdolnych
zajęcia wyrównawcze
inne, (jakie?)
7 Czy w pracy dydaktycznej napotyka Pana (Pani) trudności w zakresie pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym w odniesieniu do przedmiotów informatycznych?
tak (jakie?)
nie
8 Jakie metody dydaktyczne rekomenduje szkoła lub stosuje Pan (Pani) w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym w zakresie przedmiotów informatycznych?
szkolne koła zainteresowań dla uczniów zdolnych
udział w konkursach przedmiotowych (olimpiadach)
praca indywidualna z uczniem
inne, (jakie?)
9 Czy uczniowie z Pana (Pani) klasy uczestniczą w pozaszkolnych formach kształcenia z zakresu informatyki?
tak (w jakich formach edukacyjnych?)
nie
10 Kto jest organizatorem pozaszkolnych zajęć z zakresu informatyki, w których uczestniczą uczniowie Pana (Pani) szkoły?
Ministerstwo Edukacji Narodowej
lokalne władze oświatowe/samorząd
ośrodki szkoleniowe
szkoły wyższe
instytucje realizujące projekty dofinansowane w ramach EFS
inne (jakie?)
11 Jakie tematy i obszary wiedzy realizowane w ramach przedmiotów informatycznych chciałby Pan (Pani) zaprezentować uczniom szerzej w ramach pozalekcyjnych form kształcenia?
algorytmika i programowanie
(proszę wskazać interesujące Pana (Panią) tematy)
bazy danych
(proszę wskazać interesujące Pana (Panią) tematy)
multimedia, grafika, technologie internetowe
(proszę wskazać interesujące Pana (Panią) tematy)
sieci komputerowe
(proszę wskazać interesujące Pana (Panią) tematy)
tendencje w rozwoju informatyki i jej zastosowań
(proszę wskazać interesujące Pana (Panią) tematy)
inne (jakie?)
(proszę wskazać interesujące Pana (Panią) tematy)
12 Jaki charakter Pana (Pani) zdaniem powinny mieć zajęcia pozaszkolne?
Uzupełniający w stosunku do treści programowych.
Sięgający do obszarów spoza tych realizowanych w szkole.
13 Czy widzi Pan (Pani) możliwość uwzględnienia osiągnięć uczniów uzyskiwanych w ramach pozaszkolnych form kształcenia z zakresu informatyki (takich jak: wykłady, warsztaty, kursy) przy mierzeniu pracy ucznia i wystawianiu oceny końcowej z przedmiotu?
tak
nie
Uwagi:
14 Z jakich form doskonalenia zawodowego najchętniej Pan (Pani) korzysta?
kurs/warsztat doskonalący w zakresie informatyki
kurs/warsztat metodyczny
konferencja/seminarium
konsultacje indywidualne
poradniki metodyczne
inne (jakie?)
15 Z jakich pomocy dydaktycznych (poza podręcznikiem do przedmiotu) korzysta Pan (Pani) w swojej pracy dydaktycznej z uczniami w ramach realizowanych przedmiotów informatycznych?
literatura dodatkowa dostępna w bibliotece szkolnej
zasoby udostępniane w Internecie
portale edukacyjne (jakie?)
materiały autorskie (opracowane we własnym zakresie)
inne (jakie?)